14.04.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς


 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠ: ΚΥ/2016/431                                                                  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής  υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμη ένα έτος και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Κωδικός CPV : 64121000-0

ΑΔΑ Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης: 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμη ένα έτος  συνολικής προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 24.390,24€ προ ΦΠΑ (30.000,00 με ΦΠΑ), ήτοι 15.000,00 € ετησίως συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 06 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή        και ώρα 11.00 πμ.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ, εδώ.

 Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202, 203), email: promitheies@kethea.gr, Kagia@kethea.gr.