24.02.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου / αναδόχων για την «Προμήθεια Φυσικής και Τεχνητής Ξυλείας (α΄ ύλες) για το Ξυλουργείο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, συνολικού προϋπολογισμού 23.600,00 προ ΦΠΑ και 29.028,00 ευρώ (με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή για κάθε ομάδα ειδών.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ

C.P.V: 03419100-1, 03411000-4, 03418100-4, 44191100-6

ΚΑΕ: 24-01

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών ανά ομάδα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σε αυτές.

1.            ΕΡΥΘΡΑ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΠΟΛΥΚΟΛΛΗΤΗ, (Α’ ομάδα).

2.            ΕΡΥΘΡΑ ΞΥΛΕΙΑ ΠΕΥΚΗΣ ΣΟΥΗΔΙΚΗ (Β’ ομάδα).

3.            ΟΞΥΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ (ΑΤΜΙΣΜΕΝΗ) (Γ’ ομάδα).

4.            Κόντρα πλακάζ σημύδας,  21mm και 15 mm τύπου  Ε1  (Δ’ ομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, 57400, το αργότερο έως την Τρίτη 08.03.2016 και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή (εσωτ. 226), Παραγωγικές Μονάδες ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, κο Τζιούμπα Θανάση τηλ. 2310 799976, Ξυλουργείο ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, κο Τσαλαμπούνη Σταύρο, τηλ. 2310 798139 εσωτ. (123) ώρες 09.00-15.00.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης