16.10.2014 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση 71 δρομολογητών στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: « Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/2007
2. Την Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 9η Συνεδρίαση 25/09/2014 που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης
3. Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 71 Δρομολογητών (Routers) για τη λειτουργία ιδιωτικού δικτύου τηλεπικοινωvίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού».

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εβδομήντα ένα (71) δρομολογητών (Routers) στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης» (εφεξής το «έργο»), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 45.500,00 € [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα παραρτήματα.

Δείτε την προκήρυξη