29.10.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επιστολών και δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμη ένα έτος  συνολικού ετήσιου εκτιμώμενου προϋπολογισμού 12.195,12 € προ ΦΠΑ (15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ δημοσίου και φόρου εισοδήματος τα οποία βαρύνουν τον Aνάδοχο), όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 18η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Δείτε τους όρους

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202, 203), email: promitheies@kethea.gr, Kagia@kethea.gr.