11.04.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στην Αττική


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη τριών (3) αναδόχων (ένας ανά Ομάδα) για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, στις παρακάτω Ομάδες, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.460,00€ (όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω ανά Ομάδα) συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

CPV: 85131000-6  ( Οδοντιατρικές Υπηρεσίες)

ΚΑΕ:  6100

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΨΠ9ΟΡ9Υ-ΗΗ9

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη αναλύεται ανά Ομάδα υπηρεσιών, ως ακολούθως :

ΟΜΑΔΑ Α. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο  επί της οδού  Εμμ.Μπενάκη 84, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 385 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 9.432,50€ .

ΟΜΑΔΑ Β. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο  επί της οδού  Εμμ.Μπενάκη 84, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 335 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 8.207,50€ .

ΟΜΑΔΑ Γ. Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο  επί της οδού  Kουμουνδούρου 28, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 360 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 8.820,00€ .

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για μια από τις ανωτέρω Ομάδες  Α ή Β ή Γ.

Κριτήριο κατακύρωσης  του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, ανά Ομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437, το αργότερο έως την Τρίτη 26 Απριλίου  2016 ημέρα και ώρα 14:00 μμ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α. Σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής  – Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους  όρους συμμετοχής.

β. Σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει  τα στοιχεία της Οικονομικής  Προσφοράς  του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους  όρους συμμετοχής.

 

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης 

Πληροφορίες δίδονται  από το Δ/Ο  Τμήμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα Μαρία Καραπάνου, τηλ. 2103821007 -2105200800 (εσωτ.17215), Fax 2103821051, email:accounting2@kethea-exelixis.gr.