21.06.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα μέλη του ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας των εξυπηρετούμενων μελών του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έως  ένα (1) ακόμη έτος, προϋπολογιζόμενης διετούς δαπάνης 40.000,00 Ευρώ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 20.000,00 Ευρώ (άνευ ΦΠΑ)  ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: Α.Δ.Α.: 6ΘΝΤΟΡ9Υ-ΞΛ8

CPV: 85131000-6 (Οδοντιατρικές Υπηρεσίες)

Κ.Α.Ε. : 6100

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, 57400, το αργότερο έως την Δευτέρα 4  Ιουλίου 2016 και ώρα 11.00 π. μ.

Ο σφραγισμένος Φάκελος  θα περιλαμβάνει δύο σφραγισμένους υποφακέλους:  α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής Προσφοράς

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δείτε τους όρους συμμετοχής

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Δ/Ο του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  κα Αβραμίδου Πόπη 2310- 799418, 2310-798139 εσωτ. 105 ώρες 10:00-15:00