19.11.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σαράντα τριών (43) κατ’εκτίμηση συνδέσεων με split bill για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης έξι μήνες συνολικού διετή εκτιμώμενου προϋπολογισμού 32.520,33 € προ ΦΠΑ (40.000,00 € συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου), όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της. Εκτιμώμενη αξία εξάμηνης παράτασης 8.130,08 € προ ΦΠΑ (10.000 € με ΦΠΑ).

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 2η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.


Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202, 203), email: promitheies@kethea.gr, Kagia@kethea.gr.