11.11.2014 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος».  

Κωδικός CPV :90919200-4 Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά περιφέρεια, βάσει του άρθρου 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) για την  «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, για ένα (1) έτος», συνολικού προϋπολογισμού 71.340,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πάσης φύσεως κρατήσεις υπέρ δημοσίου και φόρου εισοδήματος, τα οποία βαρύνουν τον Aνάδοχο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 26η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ, κα Βενετία Ιωακείμ και κα Καγιά Μάγδα, τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202, 203), email: promitheies@kethea.gr, Kagia@kethea.gr.