30.12.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για  την  ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 24.390,24€ άνευ Φ.Π.Α (30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των πάσης φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 ν.4013/2011)  και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

CPV :  77100000-1    
Κ.Α.Ε: 61-00                                                       
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα,  ΤΚ 11636 το αργότερο έως την Πέμπτη 14/01/2016 και ώρα 12:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Μάγδα Καγιά  τηλ.210-9241993 (εσωτ.203) και από το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ κ. Τζιούμπα Αθανάσιο 2310-798139 εσωτ (123)