08.06.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης κλάδου πυρός-σεισμού για την ακίνητη περιουσία και τον εξοπλισμό του ΚΕΘΕΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 60.000,00 € [συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, φόρου εισοδήματος Ν.4172/2013, κράτηση 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 ν.4013/2011) και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636 το αργότερο έως την Πέμπτη 18/06/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:
α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης. 

Δείτε εδώ τους όρους

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΚΕΘΕΑ κα Μάγδα Καγιά και κα Ξανθή Παπακωνσταντίνου, τηλ.210-9241993 (εσωτ.203 και 226), Fax 210-9241986, email:x.papakonstantinou@kethea.gr.