05.02.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΧΡΩΜΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ.

Η προϋπολογιζόμενη διετής δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 51.000,00€ προ Φ.Π.Α (62.730,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 31.365,00€ ετησίως συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: ΩΣΝΟΟΡ9Υ-9Δ5
CPV : 72253200-5
ΚΑΕ: 61-00

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, στην Γραμματεία της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57400, το αργότερο έως την Πέμπτη 18/02/2016 και ώρα 11:00 π.μ.
Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής Προσφοράς.
Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι εκτός από το site του ΚΕΘΕΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Δ/Ο του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κος Κουλούρης Ιωάννης, τηλ. 2310 797476 και ώρες 09:00-15:00.