17.02.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών υποστήριξης και προώθησης των πωλήσεων της παραγωγικής μονάδας λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΣ.

Η προϋπολογιζόμενη διετής δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 40.000,00€ προ Φ.Π.Α (49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι 24.600,00€ ετησίως συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: Ω0Λ1ΟΡ9Υ-Ζ6Κ

CPV :    79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 
            79342320-2 Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών

ΚΑΕ: 61-02

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία της Παραγωγικής Μονάδας Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, Σίνδος Θεσσαλονίκης,  ΤΚ 57400 το αργότερο έως την  Δευτέρα , 29/02/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α)Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr  και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Δ/Ο του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κος Κουλούρης Ιωάννης, τηλ. 2310 797476 και ώρες 09:00-15:00.

Δείτε τους όρους του διαγωνισμού