03.07.2014 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δοχείων προετοιμασίας ποσότητας 150.000 τεμαχίων και κιτρικού οξέως 50.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συριγγών


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια δοχείων προετοιμασίας ποσότητας 150.000 τεμαχίων και κιτρικού οξέως 50.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συριγγών που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια ««Δοχείων προετοιμασίας ποσότητας 150.000 τεμαχίων και κιτρικού οξέως 50.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συριγγών που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», συνολικού προϋπολογισμού 43.050,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας είναι ένα (1) έτος.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι 18 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 2152,50.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Πληροφορίες δίδονται από το Δ/Ο Τμήμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα Μαρία Καραπάνου, τηλ.2103821007 -2105200800 (εσωτ.17215), Fax 2103821051, email:accounting2@kethea-exelixis.gr.