05.06.2014 | Προμήθειες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια αμπουλών νερού (water for injection) και συριγγών για ένα έτος


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια «Αμπουλών νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 150.000 τεμαχίων και συρίγγων 150.000 τεμαχίων για ένα έτος για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», συνολικού προϋπολογισμού 48.803,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων).

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας είναι ένα (1) έτος.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437.

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 2440,15 ευρώ.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης,

Δείτε τη διακήρυξη

Πληροφορίες δίδονται από το Δ/Ο Τμήμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα Μαρία Καραπάνου, τηλ.2103821007 -2105200800 (εσωτ.17215), Fax 2103821051, email:accounting2@kethea-exelixis.gr.