01.08.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Τεχνητής Ξυλείας (Α΄ Ύλες) για τη Μονάδα Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ


Α.Π: ΙΘ-2016/181                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Τεχνητής  Ξυλείας (Α΄ Ύλες) για την Μονάδα Ξυλουργείου του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, συνολικού προϋπολογισμού 34.975,83 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και 43.370,02 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : Α.Δ.Α: 6313ΟP9Y-ΒΩ2

C.P.V: 03419100-1, 03411000-4, 03418100-4, 44191100-6

ΚΑΕ: 24-01

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών αλλά και ανά ομάδα (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σε αυτές.

1.      A΄ ΟΜΑΔΑ  MDF  Επενδυμένο με όψη οξυάς

2.      Β΄ ΟΜΑΔΑ MDF γυμνό  

3.      Γ΄ ΟΜΑΔΑ MDF  Επενδυμένο με όψη Καρολίνα

4.      Δ΄ ΟΜΑΔΑ Μελαμίνη Λευκή

5.      Ε΄ ΟΜΑΔΑ  Ημισυνθετική ξυλεία πατωμάτων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία του  ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ, στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400, το αργότερο έως την Παρασκευή 26/08/2016 και ώρα 12:00 π.μ..

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Παραγωγικές Μονάδες του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ κ. Τζιούμπα Θανάση, 2310799976, το Ξυλουργείο κ. Τσαλαπούνη Σταύρο 2310798139 ες. 213  ή το Τμήμα Προμηθειών κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή,  τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09.00-15.00.

                                                            Αθήνα, 29.07.2016

Δείτε εδώ τους όρους συμμετοχής.