13.06.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας σε μέλη των προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές για την ανάδειξη ενός (1) αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στα εξυπηρετούμενα  μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ  στην Αττική, για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.820,00€ συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου.

 

CPV: 85131000-6  ( Οδοντιατρικές Υπηρεσίες)

ΚΑΕ:  6100

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΑΔΑ: ΩΨΠ9ΟΡ9Υ-ΗΗ9

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη αναλύεται, ως ακολούθως :

Υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για το οδοντιατρείο  επί της οδού  Kουμουνδούρου 28, Αθήνα, συνολικά για ένα έτος 360 ώρες κατανεμημένες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων μελών , με ετήσιο συνολικό προϋπολογισμό 8.820,00€ .

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, β΄όροφος , ΤΚ 10437, το αργότερο έως την Τρίτη 28 Ιουνίου  2016 ημέρα και ώρα 14:00 μμ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α. Σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής  – Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους  όρους συμμετοχής.

β. Σφραγισμένος φάκελος ο οποίος περιέχει  τα στοιχεία της Οικονομικής  Προσφοράς  του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από τους  όρους συμμετοχής.

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Πρόχειρου Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται  από το Δ/Ο  Τμήμα ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα Μαρία Καραπάνου, τηλ.2103821007 -2105200800 (εσωτ.17215), Fax 2103821051, email:accounting2@kethea-exelixis.gr.        

Δείτε εδώ τους όρους της διακήρυξης.