28.05.2012 | Προμήθειες

«Πρόχειρος Διαγωνισμός Καθαρισμού Κτιρίων – Περίληψη Διακήρυξης»


Α.Π.: 1628/28.5.2012                                                        Α.Δ.Α.: Β498ΟΡ9Υ-ΧΣΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές «για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτίρια των Θεραπευτικών Προγραμμάτων/ Μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική, για ένα (1) έτος», προϋπολογισμού 52.000,00 € ευρώ,  (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, υλικών καθαρισμού, παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, ν. 3580/2007), ΦΠΑ κ.λπ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως την 11η Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής,
β) Τεχνικής Προσφοράς,
γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Κριτήριο κατακύρωσης της διαδικασίας θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών καθαρισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%  επί του συνολικού Προϋπολογισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Για πληροφορίες, επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ στο τηλ. 210 9241993 – 6, εσωτ. 233 & 239, κα. Καγιά Μάγδα ή  κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα, και ώρες 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.  

Η Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού

Κωνσταντίνου Φρατζέσκα