15.11.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια λαδιού


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή / λίτρο/ομάδα.
Κωδικός CPV : 15411110-6
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : 6ΡΟ0ΟΡ9Υ-ΦΑΚ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την  επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή / λίτρο/ ομάδα. Ετήσιος προϋπολογισμός 52.212,39  ευρώ προ ΦΠΑ ήτοι 59.000,00 € με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η   5η  Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Τόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης.

Πληροφορίες δίδονται  από το Τμήμα Προμηθειών ΚΕΘΕΑ τηλ. : 210 – 9241993-6 (εσωτ. 202), email: promitheies@kethea.gr.