07.06.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης για τα προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για τα προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος. Ετήσιος προϋπολογισμός 39.837,40 ευρώ προ ΦΠΑ (49.398,38 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

CPV: 30192000-1.
ΚΑΕ: 6407
Aπόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης:Ω8ΑΕΟΡ9Υ-2ΟΖ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως τις 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους: 
α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr .

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 226,203) ώρες 09.00-15.00.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης