11.06.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), διενεργεί Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης ακόμη ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή/ δεσμίδα (500 φύλλων) για κάθε ένα από τα παραπάνω είδη.

Ετήσιος προϋπολογισμός 16.260,16 ευρώ προ ΦΠΑ (20.000,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

Δείτε τους όρους της διακήρυξης