22.01.2016 | Προμήθειες

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών  για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια». Ετήσιος προϋπολογισμός 33.373,99 ευρώ προ ΦΠΑ (41.050,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Δ.Α: 6ΡΟ0ΟΡ9Υ.ΦΑΚ

C.P.V: 39710000-2 

ΚΑΕ: 14-01, 14-09, 14-90

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών αλλά και ανά ομάδα (Α΄, Β΄) με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σε αυτές.

1.            Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές (Α’ ομάδα).

2.            Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (Β’ ομάδα).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως την Τετάρτη 10/02/2016 και ώρα 11:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή ή κα Καγιά Μαγδαληνή, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 226,203) ώρες 09.00-15.00.

Δείτε αναλυτική τους όρους της διακήρυξης