26.09.2012 | Προμήθειες

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟY ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63, ΠΕΙΡΑΙΑΣ», προϋπολογισμού


Πρόχειρος  Διαγωνισμός  για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟY ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63, ΠΕΙΡΑΙΑΣ», προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (54.420,00 €) (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων & ΦΠΑ).

Α.Π.:344/24.09.2012         
                                                                                                          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟY ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ του Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 63, ΠΕΙΡΑΙΑΣ», προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (54.420,00 €) (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δαπανών και όλων των νομίμων επιβαρύνσεων & ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στο Λογιστήριο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, δ/νση Ανδρούτσου 63, Πειραιάς, το αργότερο έως την 12η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00 π.μ.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταθέσεώς τους.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών-εργασιών και υλικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του παρόντος.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας, προ ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να κάνουν αυτοψία στον χώρο του κτιρίου του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ-ΝΟΣΤΟΣ προκειμένου να λάβουν γνώση των συνθηκών του χώρου, πριν την υποβολή της προσφοράς τους. Για πληροφορίες, αυτοψία και παραλαβή των Όρων Συμμετοχής και των σχετικών Παραρτημάτων (περιγραφές, σχέδια, έντυπο οικονομικής προσφοράς κλπ.) επικοινωνείτε με το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στο τηλ. 210 4220708-9, κα. Χαροκόπου Στέλλα και ώρες 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

 

Ο Υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ

 

Γκιτάκος Βασίλης