10.09.2015 | Προμήθειες

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει  Πρόχειρο  Διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια επαγγελματικών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών  για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια». Ετήσιος προϋπολογισμός 33.373,99 ευρώ προ ΦΠΑ (41.050,00 € με ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη  τιμή.

CPV: 39710000-2 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών αλλά και ανά ομάδα (Α΄, Β΄) με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σε αυτές.

  1. Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές (Α’ ομάδα).
  2. Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (Β’ ομάδα). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στη Γραμματεία Κεντρικών Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς, ΤΚ. 11636, Αθήνα, το αργότερο έως την Τρίτη 29/09/2015 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς, β) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι Προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι ημερολογιακές μέρες (120) προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών, κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή ή κα Καγιά Μαγδαληνή, Τηλ. 210.9241993-6 (εσωτ 226,203) ώρες 09.00-15.00.

Δείτε τους όρους της Διακήρυξης