19.07.2013 | Προμήθειες

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την <<παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτήρια των θεραπευτικών προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην ΑΤΤΙΚΗ για ένα έτος>>.


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Πρόχειρο  Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου για την <<παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα κτήρια των θεραπευτικών προγραμμάτων/μονάδων  του ΚΕΘΕΑ στην ΑΤΤΙΚΗ για ένα έτος>>.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των 52.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι ένα (1) έτος .

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή  02-08-2013  ώρα 11:00 πμ. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση το Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», άρθρο 18 «Συμβάσεων ανατιθεμένων κατ’ αποκλειστικότητα» σύμφωνα με τα οποίο : «Η εκτέλεση συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία   των   ενδιαφερόμενων   εργαζομένων   είναι   άτομα   με   ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν μπορούν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες».

Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού Προϋπολογισμού του παρόντος.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί της συμβατικής αξίας, προ ΦΠΑ.

Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι τα Κεντρικά γραφεία του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24 Μέτς (Ισόγεια αίθουσα), Ταχ. Κώδ. 11636.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους Διακήρυξης

Πληροφορίες δίδονται από το Τμήμα Προμηθειών, κα. Καγιά Μάγδα, τηλ. 210-9241993-6 (εσωτ.203/202)