15.04.2024 | Προσλήψεις

Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη με βάση τη βαθμολογία κριτηρίων, μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων–ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών του προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001596 (Αρ. Απόφασης: 3247/13.07.2023, ΑΔΑ : 6ΥΕΡ7ΛΛ- 2Η1), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001595 (Αρ. Απόφασης: 3190/11.07.2023, ΑΔΑ: Ψ66Ζ7ΛΛ-ΜΨ5) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης και υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας στη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001597 (Αρ. Απόφασης: 3241/13.07.2023, ΑΔΑ: 6Κ4Δ7ΛΛ-9ΩΙ), οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία-Παρέμβαση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) έτος, η οποία τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

θέσεις για έναν (1) ΠΕ Φυσικής Αγωγής – Γυμναστής (μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής (μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Ψυχίατρο (πλήρους απασχόλησης ΔΑΠΥ), έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγο (πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Ιατρό Παθολόγο/ ή Γενικής Ιατρικής (πλήρους απασχόλησης ΔΑΠΥ) και έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό (πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ) και

AΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι, μετά από τη λήξη της περιόδου υποβολής ενστάσεων από τους συμμετέχοντες, καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) σήμερα, 15 Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω πίνακες:

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (πριν τον υπολογισμό των Μονάδων του κριτηρίου της συνέντευξης)
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ