04.04.2024 | Προσλήψεις

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών του προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001596 (Αρ. Απόφασης: 3247/13.07.2023, ΑΔΑ: 6ΥΕΡ7ΛΛ- 2Η1), την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας για άτομα με Ψυχιατρική Συννοσηρότητα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001595 (Αρ. Απόφασης: 3190/11.07.2023, ΑΔΑ: Ψ66Ζ7ΛΛ-ΜΨ5) και την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Συνέχιση υποστήριξης υπηρεσιών της Μονάδας Άμεσης Πρόσβασης και υποστήριξης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας στη Θεσσαλονίκη» με κωδικό ΟΠΣ 6001597 (Αρ. Απόφασης: 3241/13.07.2023, ΑΔΑ: 6Κ4Δ7ΛΛ-9ΩΙ), οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία-Παρέμβαση του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+)» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα (1) έτος, η οποία τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

θέσεις για έναν (1) ΠΕ Φυσικής Αγωγής – Γυμναστής (μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Πληροφορικής (μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Ψυχίατρο (πλήρους απασχόλησης ΔΑΠΥ), έναν (1) ΠΕ Ψυχολόγο (πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ), έναν (1) ΠΕ Ιατρό Παθολόγο/ ή Γενικής Ιατρικής (πλήρους απασχόλησης ΔΑΠΥ) και έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό (πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ) και

AΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι, καταχωρίζονται σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), οι παρακάτω πίνακες:

  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (πριν τον υπολογισμό των Μονάδων του κριτηρίου της συνέντευξης)
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, που αρχίζει την Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00 και λήγει την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και συνημμένης επιστολής στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: enstasi@kethea.gr.

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά στην ένσταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την φράση «ΕΝΣΤΑΣΗ» και την γεωγραφική Περιφέρεια της οποίας συμμετείχαν στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τον κωδικό της θέσης ενδιαφέροντος καθώς και ότι το μήνυμα αφορά ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΘΕΑ. Στην επιστολή οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το λόγο της ένστασής τους. Η ένσταση κατατίθεται σε συνημμένο αρχείο, σε μορφή (*.pdf).

Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αποστέλλονται συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφορούν ενστάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ