04.12.2023 | Προσλήψεις

Πίνακες υποβαλλόντων, αποκλειομένων, κατάταξης και καλουμένων σε συνέντευξη πριν από τη διαδικασία των ενστάσεων – δέκα (10) θέσεις ΔΑΠΥ διαφόρων μονάδων του ΚΕΘΕΑ


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δέκα (10) άτομα για τις ειδικότητες: α) ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης), β) ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (μερικής απασχόλησης), γ) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ και δ) ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων μονάδων του ΚΕΘΕΑ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σύμφωνα με:

 • τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 «Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019),
 • τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν.4058/2012 (Φ.Ε.Κ. 63/Α/2012) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
 • το από 7.4.2023 απόσπασμα πρακτικού της 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ,
 • την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΚΥ/2023/511/12.07.2023 επιστολή του Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ προς το Υπουργείο Υγείας, για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (βάσει Ν. 4325/15,άρθρο 34) για κάλυψη αναγκών σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με έκδοση Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών,
 • την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΥ/2023/511/12.07.2023 Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης του ΚΕΘΕΑ,
 • την από 30.10.2023 Α.Π. : Γ4β/38851 Απόφαση Υπουργού Υγείας,
 • τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Αρ. 5101/07.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΜ8ΕΟΡ9Υ-79Δ) και Αρ. 5138/09.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΞΡΓΟΡ9Υ-ΝΚΓ) για την υλοποίηση των παραπάνω.

Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων θα είναι έως ένα (1) έτος και θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης του ΚΕΘΕΑ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και όλα όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 9ης Νοεμβρίου 2023

AΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι καταχωρίζονται σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) οι παρακάτω πίνακες:

 

 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΣΩΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (πριν τον υπολογισμό των Μονάδων του κριτηρίου της συνέντευξης)
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, που αρχίζει την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 και λήγει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00.

Η άσκηση της ένστασης γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και συνημμένης επιστολής στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείο : enstasi@kethea.gr.

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορά στην ένσταση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την φράση «ΕΝΣΤΑΣΗ» και την γεωγραφική Περιφέρεια της οποίας συμμετείχαν στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τον κωδικό της θέσης ενδιαφέροντος καθώς και ότι το μήνυμα αφορά ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΘΕΑ. Στην επιστολή οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν το λόγο της ένστασής τους. Η ένσταση κατατίθεται σε συνημμένο αρχείο, σε μορφή (*.pdf).

Δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά που αποστέλλονται συνημμένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αφορούν ενστάσεις.

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ