07.02.2023 | Προσλήψεις

Πίνακες Επιλεγέντων / επιλαχόντων για την πρόσληψη προσωπικού στο ΚΕΘΕΑ σχετικά με τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1114


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προκειμένου να αναπτύξει, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 στην Αθήνα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τηλεσυμβουλευτικής σε άτομα που ζητούν υποστήριξη/πληροφορίες για την προβληματική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και την περαιτέρω παραπομπή όσων επιθυμούν, άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων, στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα, με στόχο την κινητοποίησή τους για ένταξη σε θεραπεία.

Σε εκτέλεση του από 16.12.2022 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς και έχοντας υπόψη την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προέδρου Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ Αρ.5332/16.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΒΝΞΟΡ9Υ-ΔΤ0), το ΚΕΘΕΑ ζήτησε την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων θεραπευτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την ανάπτυξη και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και τηλεσυμβουλευτικής 1114 που χρηματοδοτείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Προκήρυξε θέσεις για δύο (2) ΠΕ Ψυχολόγους, έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό και έναν (1) ΔΕ Ειδικό Θεραπευτή και ανακοινώνει ότι καταχωρούνται στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), οι πίνακες των επιλεγέντων / επιλαχόντων για τις προαναφερόμενες θέσεις.

 ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ: