19.01.2021 | Προσλήψεις

Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ι.δ.ο.χ. –Περιφέρεια Θεσσαλίας (Βόλος)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Tο ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Εξαρτητική/Αντικοινωνική Συμπεριφορά και τις Οικογένειές τους Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 5044962 (Αρ. Απόφασης : 4965/24.12.2019, ΑΔΑ : ΩΘ8Ψ7ΛΡ-5ΕΧ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 Σε εκτέλεση της παραπάνω πράξης ζήτησε  προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης της προαναφερόμενης πράξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

θέσεις για έναν (1)  Ψυχίατρο μερικής απασχόλησης, δύο (2)  ΠΕ Ψυχολόγους, έναν (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικό Λειτουργό, έναν (1) ΠΕ Διοικητικό/Οικονομικό και δύο (2) ΔΕ Ειδικούς Θεραπευτές και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι σήμερα, ημέρα Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021, καταχωρίζονται στο διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr) οι επιλεγέντες / επιλαχόντες για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις προαναφερόμενες προκηρυσσόμενες θέσεις για την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο:

«Δομή Έγκαιρης Παρέμβασης και Φιλοξενίας για Εφήβους και Νεαρούς Ενήλικες με Εξαρτητική/Αντικοινωνική Συμπεριφορά και τις Οικογένειές τους Περιφέρειας Θεσσαλίας, με έδρα το Βόλο» με Κωδικό ΟΠΣ 5044962

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ