19.04.2023 | Προσλήψεις

Πίνακες επιλεγέντων/επιλαχόντων–Επαναπροκήρυξη θέσεων σε δομές ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (έδρα Κοζάνη)


Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), Ν.Π.Ι.Δ. που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στο οποίο ανήκουν τα Θεραπευτικά Προγράμματα (Θ.Π.) ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ KAI ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΚΕΘΕΑ MOSAIC, ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη» με Κωδικό ΟΠΣ 5032667 (Αρ. Απόφασης: 4126/24.12.2018, ΑΔΑ: 7Ζ5Υ7ΛΨ-4Χ7) και την εγκεκριμένη πράξη «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη» με Κωδικό ΟΠΣ 5032656 (Αρ. Απόφασης: 4125/24.12.2018, ΑΔΑ: ΩΝ8Μ7ΛΨ-1Ρ4), οι οποίες εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι η Απόφαση 100/04.01.2023 (ΑΔΑ: 91Ρ0ΟΡ9Υ-Ε2Δ – 04/01/2023) και η Απόφαση 102/04.01.2023 (ΑΔΑ: 9119ΟΡ9Υ-29Π – 04/01/2023).

Σε εκτέλεση των παραπάνω πράξεων ζήτησε: α) να προσλάβει άτομα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και β) να συνεργαστεί με άτομα με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η διάρκεια των προαναφερόμενων συμβάσεων είναι έως ένα (1) έτος και τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΕ

 

θέσεις για δύο (2) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΙΔΟΧ), ένα (1) Ψυχίατρο (ΔΑΠΥ) και

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

ότι καταχωρούνται στο διαδίκτυο, σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023, στον ηλεκτρονικό τόπο του ΚΕΘΕΑ (www.kethea.gr), οι επιλεγέντες/ επιλαχόντες: α) για πρόσληψη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και β) για συνεργασία με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπό καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους για τις προαναφερόμενες επαναπροκηρυσσόμενες θέσεις.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ