11.04.2019 |

Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος».

O συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) [συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, ήτοι παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτησης φόρου εισοδήματος, και κάθε άλλης παρακράτησης σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο] με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

CPV :      71323000-8 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για βιομηχανικές διαδικασίες και βιομηχανική
παραγωγή

                71731000-1 – Υπηρεσίες βιομηχανικού ελέγχου ποιότητας

                72253200-5 – Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής

ΚΑΕ:        6100990024

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: AΔΑ : ΨΡ4ΕΟΡ9Υ-9ΜΞ

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303

NUTS Τόπων εκτέλεσης της Σύμβασης: EL522

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο Προσφοράς, στην Γραμματεία των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, ΤΚ 11636 το αργότερο έως την 24/04/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Ο σφραγισμένος φάκελος Προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένους υποφακέλους:

α) Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  β)Τεχνικής Προσφοράς και  γ) Οικονομικής Προσφοράς.

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές μέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανακηρυχθέντα προμηθευτή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο site του ΚΕΘΕΑ http://www.kethea.gr και στην διαδικτυακή πύλη (http://promitheus.gov.gr) του ΚΗΜΔΗΣ.

Πληροφορίες δίδονται από το ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, κ. Κουλούρης Ιωάννης, τηλ.2310797476, Fax 2310798954, email: info@kethea-print.gr.