07.06.2022 | Προμήθειες

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για προϊόντα ατομικής περιποίησης


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης για τους θεραπευόμενους των Προγραμμάτων /Μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 89.379,70 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 110.830,82€ και όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων ).
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 64.91.090000 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023 .

Απόφαση με αρ. πρωτ. 2448/31.05.2022 με ΑΔΑΜ 22REQ010667736, ΑΔΑ 9KΨ8OΡ9Y-2AΔ, για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022.
Απόφαση με αρ. πρωτ 2449/31.05.2022 με ΑΔΑΜ 22REQ010667812, ΑΔΑ ΩΑ0ΖΟΡ9Υ-ΧΔΨ, για την Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλες τις ομάδες όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένες ομάδες («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά ομάδα .
Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.