13.05.2022 | Προμήθειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια νωπών κρεάτων


Τo ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σε ευρώ για την Επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια νωπών κρεάτων, Πουλερικών και νωπών παρασκευασμάτων κρέατος για ένα (1) έτος  για την κάλυψη σίτισης των θεραπευόμενων των προγραμμάτων/μονάδων του ΚΕΘΕΑ σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Θήβα και Λάρισα με  κριτήριο ανάθεσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής ανά τμήμα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 112.887,22 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.  (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%: €127.562,60€ και  όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων). )

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης είναι το ΚΕΘΕΑ.  Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση για το ΚΕΘΕΑ  βαρύνει την με Κ.Α.Ε:  6491000000  σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022-2023 .

Απόφαση με αρ. πρωτ.  2073/09.05.2022 (ΑΔΑΜ22REQ010518293, ΑΔΑ Ψ3ΑΜΟΡ9Υ-ΦΟΙ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 2073 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

Απόφαση με αρ. πρωτ.  2074/09.05.2022 (ΑΔΑΜ22REQ010518352, ΑΔΑ ΩΖΑΦΟΡ9Υ-4ΩΣ) για την Ανάληψη Πολυετούς υποχρέωσης/προέγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 2074 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα.

Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας για όλα τα  Τμήματα  όπου το ΚΕΘΕΑ διατηρεί προγράμματα/μονάδες («ολική προσφορά»), είτε για ορισμένα Τμήματα («μερική προσφορά»), αλλά επί ποινή αποκλεισμού για μέρος της προμήθειας ανά Τμήμα .

Προσφορά που θα υποβάλλεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15111200-1, 15113000-3, 15117000-1,15112100-7,15131000-5.

 NUTS: EL30, EL52, EL61, EL64,

 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

Α/Α ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 13%

1. ΤΜΗΜΑ 1-  ΑΤΤΙΚΗΣ 73932,36 83543,57
2. ΤΜΗΜΑ 2- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26312,98 29733,67
3. ΤΜΗΜΑ 3 – ΘΗΒΑ 4641,05 5244,39

 

4. ΤΜΗΜΑ 4- ΛΑΡΙΣΑ 8000,83 9040,94

 

ΣΥΝΟΛΟ 112887,22

 

127562,56

 

 

Oι ποσότητες ανά είδος όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της Διακήρυξης , είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ΄εκτίμηση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ, με βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη και το ΚΕΘΕΑ  δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ή/και κατά τη διάρκεια τυχόν παράτασης αυτής

Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων των ως άνω  ειδών στον καθορισμένο συμβατικό χρόνο, το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης έως και τρείς (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της κατακυρωθείσας, στον εκάστοτε ανάδοχο, συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου εκ των ως άνω υλικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, κατατίθεται από τους

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής  και ανέρχεται στο 2% του ποσού της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. ανά τμήμα.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ.

Περίληψη της Διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση :

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – πρόγραμμα Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ της) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kethea.gr.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ  στα τηλέφωνα 210 9241993- 6,  κα. Παπακωνσταντίνου (εσωτ 226) fax: 210 9241986 και ώρες 9:00 έως 14:00.

Αθήνα, 13/05/2022

O Πρόεδρος Δ.Σ ΚΕΘΕΑ

Χρήστος Λιάπης