11.04.2019 | Προμήθειες

Περίληψη Διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου στον Πύργο


Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στον Πύργο Ηλείας, για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του Πολυδύναμου Κέντρου  του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ , εμβαδού από 90 τ.μ. έως 160 τ.μ. , με ανώτατο αιτούμενο ως μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των  960 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων επιβαρύνσεων) για  δύο έτη.

Η παρούσα δαπάνη  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2018ΕΠ00110056) , με αριθμ. πρωτ. 4771/03/12/2018 ένταξης της Πράξης «Πολυδύναμο Κέντρο Δυτικής Ελλάδος (έδρα Πύργος) με κωδικό ΟΠΣ 5032752 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

CPV: 70130000-1

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΨΩΣΘΟP9YE38

Το ακίνητο θα πρέπει:

Να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Πύργου.

Να βρίσκεται κοντά σε κύριους συγκοινωνιακούς άξονες και σε σημείο που να εξυπηρετείται από δημόσια συγκοινωνιακά μέσα.

Να είναι έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση ή να απαιτούνται οι ελάχιστες παρεμβάσεις. O τρόπος επέμβασης της δημιουργίας των απαιτούμενων προδιαγραφών τις οποίες αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης, ώστε το κτίριο να καταστεί έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση, θα καθορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ενέργειες-εργασίες καθώς και το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών το οποίο δεν θα ξεπερνά τους (2) μήνες.

Να είναι συνολικού εμβαδού έως από 90τμ έως 160 τ.μ.

Να διαθέτει τουλάχιστον:

  1. Έναν αυτόνομο χώρο για ομάδες/ συνεδρίες
  2. Έναν χώρο γραφείων
  3. Χώρο υποδοχής
  4. Ένα WC AMEA
  5. Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ βάσει Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ “Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες”,2. Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79 Α’ “ΝΟΚ” και Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ, 3. ΦΕΚ Β΄18 /15.01.2002 : αποφ. Αρ. 52487/15.01.2002, ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτήρια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η Μάϊου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, Γρηγορίου Ε, αρ.11 Τ.Κ 27131 και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site www.kethea.gr.

Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί  σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αττικής (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ)  καθώς και σε μία ημερήσια τοπική  εφημερίδα (ΠΑΤΡΙΣ)

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τo Λογιστήριο του  ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ, στο τηλέφωνο 27210-87356 και ώρες 09:00 πμ Έως 03:00 μ.μ., ή με τις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ στο Τμήμα Προμηθειών και στα τηλέφωνα 210-9241993-6, fax: 210-9241986 και ώρες 9:00 π.μ έως 3:00 μ.μ, Σορβόλου 24, Μέτς, ΤΚ.11636, Αθήνα.