Παράταση για τις αιτήσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»


Το Συντονιστικό Όργανο του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το πρόγραμμα, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 10.6.2019. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Προκήρυξης της 12.4.2019.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται τρία διδακτικά εξάμηνα. Στα πρώτα δυο πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων, ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διδάσκονται μόνο σαββατοκύριακα (6 σαββατοκύριακα ανά εξάμηνο).

Περισσότερες πληροφορίες

Γραμματεία του ΔΠΜΣ (τηλ: +30 6944 155951, κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, email: vagounari@law.auth.gr)

Γραμματεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, (Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, 541 24, τηλ: +30 2310 996510 εσωτερικό 2, κατά τις ώρες 09.00 – 11.00, φαξ: +30 2310 995272, e-mail: info@law.auth.gr),

Γραμματεία Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Λεωφόρος Μακεδονίτισσας 46, 24005, 1700 Λευκωσία, τηλ: +357 22841659, φαξ: +357 22352067, e-mail: admissions@unic.ac.cy)

Γραμματεία ΚΕΘΕΑ (+30 210-9241993-6, εσωτερικό 254, e-mail: education@kethea.gr)

καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://addictions.law.auth.gr.