Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φυσικής και τεχνητής ξυλείας

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια φυσικής (ομάδα Α΄) και τεχνητής (Ομάδα Β΄) ξυλείας». O συνολικός […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για τη λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει, το εγκεκριμένο από τον διευθυντή ΚΕΘΕΑ αίτημα έγκρισης δαπάνης […]

Διαβάστε περισσότερα