20.02.2018 | Προμήθειες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού


Το ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή ΚΕΘΕΑ με ΑΠ ΑΕΔ-ΕΞ-2017/159, ενδιαφέρεται για την προμήθεια Υπηρεσιών Επισκευής & Συντήρησης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ για δύο (2) έτη, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Γ,Δ,Ε,ΣΤ) και την Οικονομική Προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).