08.10.2014 | Προμήθειες

Ορθή επανάληψη: Έρευνα αγοράς για την ετήσια λήψη και διαχείριση σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης μέσω σύνδεσης αυτών με κέντρο λήψης σημάτων όλων των μονάδων του ΚΕΘΕΑ


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ
ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.000 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΙΔΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

Διακήρυξη
Τεχνική περιγραφή-Πίνακας συμμόρφωσης
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Υπόδειγμα σύμβασης
Αναλυτική κατάσταση των συστημάτων που θα συνδεθούν με το κέντρο
λήψης σημάτων