21.07.2015 | Προμήθειες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α’ ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 15 & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 13 ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ» προϋπολογισμού 19.918,70 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (24.500,00 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και επιβαρύνσεων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και το Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.

Δείτε 


Όροι συμμετοχής


Παράρτημα Α


Παράρτημα Β