21.07.2015 | Προμήθειες

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ TOY ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 84, ΑΘΗΝΑ»


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤHN ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ TOY ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 84, ΑΘΗΝΑ» προϋπολογισμού 19.918,70 Ευρώ πλέον ΦΠΑ (24.500,00 συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του αναδόχου, καθώς και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και επιβαρύνσεων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και το Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τους.

Όροι συμμετοχής


Παράρτημα Α


Παράρτημα Β