Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής για απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα στις «Γραφικές Τέχνες» στη Θεσσαλονίκη.


kefali

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ   (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ)

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης «Γραφικές Τέχνες»

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ – ΙΘΑΚΗ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα», δέχεται αιτήσεις έως τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής «Γραφικές Τέχνες» συνολικής διάρκειας  400 ωρών.

Το πρόγραμμα  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης  (θεωρία και πρακτική άσκηση) και Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) σε συνολικά 15 ωφελούμενους/ες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα: 12 Δεκεμβρίου 2012 έως 29 Μαρτίου 2013. Η διάρκεια της κατάρτισης/ πρακτικής άσκησης για κάθε μέρα κατάρτισης/πρακτικής δεν ξεπερνάει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλλειμάτων

Για την υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να είναι:

1.     άνεργοι,

2.     εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

3.   πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται αποδεικτικό απεξάρτησης / βεβαίωση από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α., ΨΝΘ ή από άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη  άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και μετά ή ότι βεβαίωση ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης.

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος έξι (6) ευρώ/μεικτά/ώρα προκατάρτισης/κατάρτισης. Το κόστος μετακίνησης και διατροφής των ωφελουμένων προς και από το εκπαιδευτικό κέντρο θα καλυφθεί από το πρόγραμμα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν:

α) Με FAX στο 2310 723 309 στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, υπόψη κ. Θανάση Τζιούμπα ή

β) Μέσω ταχυδρομείου στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Υπόψη κ. Θανάση Τζιούμπα, ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, 57400  Σίνδος Θεσσαλονίκη ή

γ) Ιδιοχείρως στην παραπάνω Διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου)

είναι η Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ- ΙΘΑΚΗ (Θανάσης Τζιούμπας, Άκης Ορφανός), στο τηλέφωνο 2310 799 976 (euprograms@kethea-ithaki.gr , euprogramsorfanos@kethea-ithaki.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή των καταρτιζομένων του προγράμματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΘΕΑ.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 

1)       Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής

2)       Υπεύθυνη δήλωση περί μη παρακολούθησης άλλου προγράμματος κατάρτισης

3)       Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας

4)       Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

5)       Βεβαίωση ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης Θεραπευτικού Προγράμματος

6)       Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης (Ο.Α.Ε.Δ.)

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

·         Τήρηση αρχών ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

·         Χρόνος παραμονής στην ανεργία

·         Οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ωφελουμένου (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση)

·         Ικανότητα του υποψηφίου να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία

·         Γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες του υποψηφίου

·         Συνάφεια της εκπαίδευσης με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους που έχει θέσει ο υποψήφιος ή με ενδεχόμενη επαγγελματική εξέλιξή του

 

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης την τελευταίας τριετία ή παρακολούθησαν τα λιγότερα προγράμματα εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.