11.07.2017 | Προμήθειες

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης


Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ.αριθμ. ΚΥ/2017/734 Διακήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης (χαρτικά) & αναλωσίμων τροφοδοσίας για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους με συστημικό αριθμό (Α/Α 40855) για την οποία έχει ορισθεί ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 04/08/2017 και ώρα 11:00πμ

2) Την ανακοίνωση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη διακοπή λειτουργίας του κατά το διάστημα 01/08/2017 έως 31/08/2017,

αποφασίζεται η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης της υπ.αριθμ. ΚΥ/2017/734 Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια προϊόντων ατομικής περιποίησης (χαρτικά) & αναλωσίμων τροφοδοσίας για τις Μονάδες / Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια, για διάστημα ενός (1) έτους για την Παρασκευή 10/08/2017 και ώρα 11:00πμ.