Νέα επιδοτούμενα προγράμματα


Τρία νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής για απεξαρτημένα και υπό απεξάρτηση άνεργα άτομα θα αρχίσει να υλοποιεί από το Δεκέμβριο το ΚΕΘΕΑ στην Αττική. 

Σαράντα πρώην χρήστες που έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν στις παρακάτω ειδικότητες: Τεχνικός κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων, τηλεοπτικός παραγωγός και τεχνικός ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπων. Κάθε πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 400 ωρών και στόχο να ενισχύσει την επαγγελματική κατάρτιση, την  κοινωνική επανένταξη και την προώθηση των συμμετεχόντων στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι ή υποψήφιοι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα καθώς και αιτήσεις συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ, στις Κεντρικές  του Υπηρεσίες (Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα) ή στις γραμματείες των κατά τόπους θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.

Τα προγράμματα υλοποιούνται από το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του ΚΕΘΕΑ (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) και εντάσσονται στο Υποέργο [1] της Πράξης «ΚΕΘΕΑ-Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).