Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) σε απεξαρτημένα ή υπο απεξάρτηση άτομα που είναι άνεργοι στη περιφέρεια Αττικής. Πρόσκληση για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

 ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ

 

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Πρόγραμμα κατάρτισης «Τηλεοπτικός Παραγωγός»

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΘΕΑ_Υπηρεσίες Κατάρτισης και Συμβουλευτικής σε απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα στη περιφέρεια Αττικής» δίνει παράταση έως τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με τίτλο «Τηλεοπτικός Παραγωγός» συνολικής διάρκειας  400 ωρών.

 Το πρόγραμμα  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης  (θεωρία και πρακτική άσκηση) και Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) σε συνολικά 10 ωφελούμενους. Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης είναι τα ακόλουθα: Τηλεοπτικός λόγος, Ρεπορτάζ, Κάμερα-Ήχος-Φωτισμός, Σκηνοθεσία, Γραφικά, Μοντάζ και πρακτική άσκηση στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24 (Αθήνα) στο χρονικό διάστημα από 10 Δεκεμβρίου 2012 έως 26 Μαρτίου 2013. Η διάρκεια της κατάρτιση/ πρακτικής άσκησης για κάθε μέρα κατάρτισης/πρακτικής δεν ξεπερνάει τις έξι (6) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων

 

Για την υποβολή αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ

 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Οι ωφελούμενοι/ες του προγράμματος κατάρτισης θα πρέπει να είναι:

1.       άνεργοι,

2.       εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ,

3.       πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται αποδεικτικό απεξάρτησης / βεβαίωση από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α., ΨΝΘ ή από άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη  άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και μετά ή ότι βεβαίωση ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης.

 

Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος έξι (6)ευρώ/μεικτά/ώρα προκατάρτισης/κατάρτισης. Το κόστος μετακίνησης και διατροφής των ωφελουμένων προς και από το εκπαιδευτικό κέντρο θα καλυφθεί από το πρόγραμμα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το έντυπο αίτησης, το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr στην ενότητα «ΝΕΑ» ή στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 116 36 Μετς, Αθήνα ή στις γραμματείες των κατά τόπους Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, και να το αποστείλουν:

Α) Με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr

Β) Με FAX στο 210-9241 986   στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Υπόψη κ. Μαριάννας Γιδαράκου ή

Γ) Μέσω ταχυδρομείου στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μελών, Υπόψη κ. Μαριάννας Γιδαράκου, ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα ή

Δ) Ιδιοχείρως στην παραπάνω Διεύθυνση εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30-16.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (ή σφραγίδα ταχυδρομείου)

είναι η Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και την συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στον Τομέα Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ, κα. Γιδαράκου Μαριάννα, στο τηλέφωνο 210 92 41 993-9 (εσωτ. 255).

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην συμπλήρωση της αίτησης μέσω διαδικτύου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μηχανογράφησης ΚΕΘΕΑ, τηλ. 210 92 41 993-6 (εσωτ. 266,256,209)

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή των καταρτιζομένων του προγράμματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιτροπή του ΚΕΘΕΑ.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων, οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν για το πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσουν εντός  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά.

1)       Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής

2)       Υπεύθυνη δήλωση περί μη παρακολούθησης άλλου προγράμματος κατάρτισης

3)       Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας

4)       Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

5)       Βεβαίωση ολοκλήρωσης ή παρακολούθησης Θεραπευτικού Προγράμματος

6)       Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης (Ο.Α.Ε.Δ.)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

Για την επιλογή των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

·         Τήρηση αρχών ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών

·         Χρόνος παραμονής στην ανεργία

·         Οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ωφελουμένου (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση)

·         Ικανότητα του υποψηφίου να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία

·         Γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες του υποψηφίου

·         Συνάφεια της εκπαίδευσης με τους προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους που έχει θέσει ο υποψήφιος ή με ενδεχόμενη επαγγελματική εξέλιξή του

Προτεραιότητα θα δοθεί σε ανέργους που δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα πρόγραμμα κατάρτισης την τελευταίας τριετία ή παρακολούθησαν τα λιγότερα προγράμματα εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.