Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΕΘΕΑ-Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου


Μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή δράσεων που στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε αιτούντες/ουσες άσυλο και σε άτομα με προσφυγική ιδιότητα υπέγραψε το ΚΕΘΕΑ με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις 7 Μαρτίου 2023.

Το Μνημόνιο έρχεται να ενισχύσει το έργο του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC, που υποστηρίζει μετανάστες/τριες και πρόσφυγες/ισσες εδώ και 20 χρόνια, και ιδιαίτερα τη συνεχιζόμενη δράση του στις δομές φιλοξενίας Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας και Σχιστού, καθώς και όπου αλλού αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στόχος του Μνημονίου είναι να εξασφαλίσει την τακτική και λειτουργική συνεργασία ανάμεσα στους δυο φορείς. Στο πλαίσιό του θα λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης, μείωσης βλάβης, συμβουλευτικής και απεξάρτησης των εξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες αιτούντων/ουσών διεθνή και επικουρική προστασία, προσφύγων/ισσσών και των οικογενειών τους.

Το ΚΕΘΕΑ μέσω της μονάδας του ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC συνεχίζει τις παρακάτω δράσεις:

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής, κινητοποίησης και θεραπείας.
 • Προσφορά πρόσβασης σε υπηρεσίες μείωσης βλάβης για τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας (διατροφή, ιατρικές εξετάσεις υγείας, υγιεινή, κ.ά.).
 • Διασύνδεση με οργανώσεις και δομές για θέματα ένταξης, νομική συμβουλευτική, κοινωνικο-προνοιακά θέματα, εργασιακή συμβουλευτική, επιμόρφωση.
 • Παρεμβάσεις επικεντρωμένης πρόληψης (selective prevention) που υλοποιούνται σε επίπεδο ομάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ατομικοί παράγοντες κινδύνου.
 • Παρεμβάσεις ενδεδειγμένης πρόληψης (indicated prevention) σε εφήβους /νεαρούς ενήλικες που έχουν εκδηλώσει πρώιμα σημάδια χρήσης ουσιών, ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε εφήβους /νεαρούς ενήλικες που κάνουν συστηματική χρήση ουσιών.
 • Προετοιμασία για παραπομπή (όταν είναι εφικτό)  σε πρόγραμμα διαμονής.
 • Πρόληψη υποτροπής: αναζήτηση των πιθανών μηχανισμών αποτυχίας, ενίσχυση των ενδιαφερόντων και των κοινωνικών δεξιοτήτων των εφήβων.
 • Διαπολιτισμική συμβουλευτική και παροχή διερμηνείας.
 • Δημιουργικές δραστηριότητες στα πλαίσιο της κινητοποίησης.
 • Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών που αποτελούν το υποστηρικτικό δίκτυο των ατόμων που υποστηρίζονται στο ΚΕΘΕΑ ΜΟSAIC
 • Συμβουλευτική oικογένειας και του υποστηρικτικού πλαισίου των εξαρτημένων.
 • Παρέμβαση στις δομές φιλοξενίας Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας και Σχιστού με δράσεις προσέγγισης και ενημέρωσης, παροχή συμβουλευτικής και κινητοποίησης για απεξάρτηση, οικογενειακή συμβουλευτική και υποστήριξη, ομάδες πρόληψης-ευαισθητοποίησης στον ευρύτερο πληθυσμό των δομών (γονείς, γυναίκες, νεαροί ενήλικες, έφηβοι) συνεργασία με όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση επαγγελματιών, δράσεις προσέγγισης χρηστών στο δρόμο (streetwork), διανομή ενημερωτικών εντύπων.

Από την πλευρά της η υηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥπΥΤ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ αναλαμβάνει την παροχή θεσμικών διευκολύνσεων στα παρακάτω πεδία:

 • Να ενημερώνει για τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ MOSAIC και να διευκολύνει οργανωτικά όπου είναι δυνατόν την παραπομπή ατόμων που εμπίπτουν στον πληθυσμό στόχο.
 • Να συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για την παραπομπή του πληθυσμού ευθύνης της, όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του αρμόδιου Εισαγγελέα και των προσωρινών επιτρόπων αυτών.
 • Να παρέχει άδεια εισόδου στο προσωπικό του ΚΕΘΕΑ στις δομές φιλοξενίας που η Μονάδα παρεμβαίνει συστηματικά, ήτοι στις Δομές Θήβας, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Μαλακάσας και Σχιστού, καθώς και δομές φιλοξενίας της υπόλοιπης Ελλάδας, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών.
 • Nα μεριμνά για τη συνεργασία με τη διοίκηση της κάθε δομής για την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων πρόληψης και συμβουλευτικής.
 • Να παρέχει κατάλληλο χώρου στα στελέχη του ΚΕΘΕΑ MΟSAIC τις δομές φιλοξενίας ,προκειμένου να διασφαλίζεται το απόρρητο για τη διενέργεια των συναντήσεων συμβουλευτικής και ομάδων πρόληψης.
 • Να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας (αραβικά και φαρσί) καθώς και σε γλώσσα που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός για την υλοποίηση των δράσεων του παρόντος.
 • Να μεριμνά για τη μετακίνηση και διαμονή εξαρτημένων σε δομές φιλοξενίας εντός Αττικής, προκειμένου να επιτυγχάνεται το συνεχές της υποστήριξής τους.