21.12.2021 | Προμήθειες

Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών για Δημόσιο Διαγωνισμό, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ


Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΣΗΣ, απαιτείται η χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ». Ακολουθεί σχετικό σχέδιο απόφασης.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την από 8/12/2021 με Α.Π. 43492ΕΞ2021 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ με θέμα την «Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΣΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και μετάπτωσή του στις υποδομές του ενιαίο κυβερνητικού νέφους (G-Cloud)» βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και της Υπουργικής απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/β’/09.06.2021),
  2. Την από 02/12/2021 με Α.Π. ΚΥ/2021/919 Διακήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σχετικά με την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», όπως δημοσιεύτηκε στις 07/12/2021 με ΑΔΑΜ: PROC009681016 και καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 143197 και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,

καθώς και την εισήγηση της Υπεύθυνης του Τμήματος Προμηθειών ΚΕΘΕΑ και της Υπεύθυνης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών,

 

α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι

 

α) Η παράταση κατά επτά (7) ημέρες της προθεσμίας υποβολής προσφορών ήτοι μέχρι τις 30.12.2021 και ώρα 13.00 (με αρχική ημερομηνία 23.12.2021) και

β) Η παράταση κατά επτά (7) ημέρες της διαδικασίας αποσφράγισης των κατατιθέμενων προσφορών, ήτοι στις 05.01.2022 και ώρα 11.00 (με αρχική ημερομηνία 29.12.2021),

μέσω του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τον Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», λόγω του ότι το υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,  θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 15/12/2021 και ώρα 12.01 π.μ. έως την Τρίτη 21/12/2021 και ώρα 8.00 π.μ.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ