26.10.2022 | Προμήθειες

Μετάθεση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για Δημόσιο Διαγωνισμό


Λόγω μη έγκαιρης απόκρισης δημόσιας υπηρεσίας σε αίτημα προσωρινού αναδόχου για την έκδοση εγγράφου το οποίο είναι απαραίτητο ως δικαιολογητικό κατακύρωσης, απαιτείται η χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής προσφορών σχετικά με τον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής, της μονάδας ΚΕΘΕΑ MOSAIC του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο», σύμφωνα με το σχέδιο απόφασης που ακολουθεί.

 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την από 24/06/2022 με ΚΥ/2022/476 Διακήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής της μονάδας ΚΕΘΕΑ MOSAIC του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο», όπως δημοσιεύτηκε στις 24/06/2022 με ΑΔΑΜ: 22PROC010809082 και καταχωρήθηκε στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 163392 και αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
  2. Την από 05/10/2022 επιστολή, η οποία στάλθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού, σύμφωνα με την οποία ο υποψήφιος ανάδοχος καλείτο να καταθέσει έως τις 24/10/2022 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
  3. Το άρθρο 3.2 της ως άνω αναφερόμενης διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο «ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου» και «στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές» σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
  4. Το από 23/10/2022 αίτημα υποψήφιου αναδόχου, το οποίο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και με το οποίο αιτείται την παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για διάστημα 10 ημερών, και συγκεκριμένα έως την Πέμπτη 03/11/2022, για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα επειδή δεν δύναται να προσκομίσει το πιστοποιητικό της παραγράφου 2.2.3.3 (περίπτωση β) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας» λόγω της μη έγκαιρης ανταπόκρισης του Πρωτοδικείου Αθηνών σε ηλεκτρονική αίτησή του, η οποία επισυνάπτεται στην αναφερόμενη επιστολή,

καθώς και την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών ΚΕΘΕΑ και της Υπεύθυνης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών,

α π ο φ α σ ί ζ ε τ α ι
Η παράταση κατά δέκα (10) ημέρες της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον από 24/06/2022 με συστημικό αύξοντα αριθμό 163392 και ΑΠ ΚΥ/2022/476 Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις δράσεις ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και συμβουλευτικής της μονάδας ΚΕΘΕΑ MOSAIC του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ για ένα (1) έτος ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο» και συγκεκριμένα έως την Πέμπτη 03/11/2022.