03.08.2015 | Προμήθειες

Ματαίωση της διενέργειας ερευνών αγοράς


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                  Απόφαση Αριθμός 107/3.8.2015

 Αποφασίζεται η ματαίωση της διενέργειας των κάτωθι Ερευνών Αγοράς:

 1.         Έρευνα Αγοράς( Ε.Α6/2015, Α.Π 2454/ 21.07.2015) για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών – Εκτέλεση εργασιών και προμήθεια υλικών για την ανακατασκευή της μόνωσης του δώματος στο κτίριο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ επι της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 84, Αθήνα». 

 2.         Έρευνα Αγοράς (Ε.Α5/2015, Α.Π 2453/ 21.07.2015) για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών – Εκτέλεση εργασιών και προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών σε οροφή δωματίου του α’ ορόφου,  επισκευή δαπέδου κεντρικής εισόδου, απομάκρυνση H/M εξοπλισμού από το δώμα του κτιρίου Φλωρίνης 15 & επισκευή ξύλινης στέγης κτιρίου Φλωρίνης 13 του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ».

                       

                                                                                 Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ

 

                                                                                    Βασίλειος Γκιτάκος