19.02.2019 | Προμήθειες

Mαταίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΚΥ/2019/96) για προμήθεια μελανιών και τόνερ εκτυπωτών


Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι η διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών & τόνερ εκτυπωτών για τα προγράμματα/μονάδες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια για ένα (1) έτος», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Διακήρυξη με Α/Α Π2/2019, Α.Π. ΚΥ/2019/96 και ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ 19PROC004393200 2019-01-30, ματαιώνεται.

Επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα πρακτικού 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ (θέμα 17 ημερησίας διάταξης).