11.04.2023 | Προμήθειες

ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ: Δημόσιος Ανοιχτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τη μίσθωση χώρου στη Χίο


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ      

 Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων  ΚΕΘΕΑ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό  Μειοδοτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79, για τη μίσθωση χώρου στη Πόλη της Χίου για να στεγάσει τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, για διάστημα τριών ετών και δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΘΕΑ και τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού του.

Η δαπάνη θα βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του ΚΕΘΕΑ στον ΚΑΕ: 6204010000 και 6398000000 για τα έτη 2023,2024,2025,2026.

Το μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

CPV: 70130000-1.

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 6Υ7ΠΟΡ9Υ-ΝΡΨ,

Απόφαση ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης:  6ΗΧΡΟΡ9Υ-ΓΑΕ.

Ο χώρος προς μίσθωση, πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:

  1. Θα πρέπει η επιφάνεια των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου να είναι συνολικού εμβαδού από 100 τ.μ. – 220 τ.μ., μη συμπεριλαμβανομένων αποθηκευτικών χώρων με τουλάχιστον 4 διακριτικούς χώρους (ένας χώρος με κουζινάκι, υποδοχής-αναμονής-σαλόνι) ένας για ομαδικές θεραπευτικές διαδικασίες (25-40τ.μ), δύο μικρότερους για γραφεία προσωπικού και 3 τουαλέτες- η μία τουλάχιστον να είναι κατάλληλη για ΑΜΕΑ.
  2. Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος χώρος σε όροφο ή ισόγειο, με δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ.
  3. Να είναι εύκολα προσβάσιμος από τους εξυπηρετούμενους, και να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης της Χίου, με διακριτική ως προς τη χωροθέτηση είσοδο, έτοιμος προς χρήση και εγκατάσταση.
  4. Να διαθέτει σύγχρονες και επαρκείς Η/Μ εγκαταστάσεις (ψύξη-θέρμανση) σε όλους τους κύριους χώρους του,
  5. να διαθέτει εγκατάσταση δικτύου Η/Υ και τηλεφώνου (συνολικά 5 Θέσεις Εργασίας) με καλώδιο UTP cat6.
  6. Να είναι έτοιμος προς χρήση και εγκατάσταση ή εάν απαιτούνται παρεμβάσεις, όσον αφορά τη διαμόρφωσή του, ώστε αυτό να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, να αναλαμβάνει την υλοποίησή τους ο συμμετέχων ιδιοκτήτης, προκειμένου να το παραδώσει έτοιμο προς χρήση και εγκατάσταση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ο  διαγωνισμός θα γίνει 10/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. με ώρα ενάρξεως αποδοχής προσφορών ενώπιον της Επιτροπής την 12:00 π.μ. και ώρα λήξεως προθεσμίας αποδοχής προσφορών την 12:30 π.μ. και όχι πέρα από αυτήν την καθοριζόμενη ημέρα και ώρα, από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή από νόμιμους αντιπροσώπους τους διοριζομένους δι΄απλής εξουσιοδοτήσεως σε κλειστό φάκελο, ή ταχυδρομικά, στα γραφεία του ΚΕΘΕΑ και συγκεκριμένα να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, Ροδοκανάκη και Παράσχου 4, τκ 82100, και σύμφωνα με τους όρους του Τεύχους της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στο site: www.kethea.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Δ/Ο τμήμα του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη Μυτιλήνη για οποιαδήποτε πληροφορία (2251054862, εσ.2) ή στο Τμήμα Προμηθειών ΚΥ του ΚΕΘΕΑ (210-9241993) ώρες 09:00-15:00.